سخنرانی

لطفا منتظر باشید ...

پنهان کردن پلیر

آلبــــوم

تک فایــــل

ویدئوهــــا

تعداد نتایج : 15944

جلسه 62 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«مهلکاتی که مخصوص قوه عاقله و فکریه است. یکی از این مهلکات جهل است. بیان مصادیقی از انواع جهل که برای سالک خطرآفرین است»

52':26''

246

0

/Play/271886/کیمیای-وصال-62

جلسه 63 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«شرح روایات در مورد عقل و جهل. وقتی سالک به ذکر مثلا یونسیه مشغول است اثراتی نصیب او می شود که یکی از آنها دوری از جهل است»

50':31''

64

0

/Play/271885/کیمیای-وصال-63

جلسه 64 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«ماهیت جهل و صفت مقابل آن که علم است. تمام علمهایی که سالک از طریق مطالعه و استاد کسب می کند در مرحله مقدمات است و علم اصلی با عمل و مجاهده قلبی از طرف خدای متعال عنایت می شود که همان یقین است»

33':42''

60

0

/Play/271882/کیمیای-وصال-64

جلسه 65 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«اهمین علم و معرفت برای سالک، وجه شباهت روح انسان با آیینه پنج ویژگی دارد که بیان می شود»

29':46''

105

0

/Play/271858/کیمیای-وصال-65

جلسه 66 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«قلب انسان همانند آیینه است. هرقدر که قلب انسان شفاف باشد، صور ملکوتی و ربانی در لوح قلب بیشتر جلوه می کند و این صور، همان یقین است که دارای مراتب مختلفی است»

32':20''

8

0

/Play/271857/کیمیای-وصال-66

جلسه 67 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«علم دو نوع است یا اکتسابی است یا موهبتی. علم موهبتی همان یقین است که سه مرحله دارد علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین»

43':39''

11

0

/Play/271856/کیمیای-وصال-67

جلسه 68 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«ادامه مبحث یقین و مراتب یقین. مرحله سوم حق الیقین است و آن همان هرتبه فناءفی الله است و مرتبه اتم و اکمل آن مختص رسول اکرم(ص) می باشد»

42':47''

5

0

/Play/271853/کیمیای-وصال-68

جلسه 69 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«مراتب یقین و آثاری که برای اهل یقین مترتب است و قرآن کریم و روایات به آن آثار اشاراتی کرده اند»

51':36''

11

0

/Play/271852/کیمیای-وصال-69

جلسه 70 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«قرآن کریم برای اهل یقین حقایقی را بیان می کند که دیگران از آن حقایق محروم هستند. آثار یقین در دعای عرفه و دعای صباح به وفور دیده می شود»

38':18''

9

0

/Play/271850/کیمیای-وصال-70

جلسه 71 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«شرک دو نوع است یا جلی و آشکار است یا خفی و پنهان. هر کدام از این شرک ها خودشان دارای مراحل و مراتلب است»

39':32''

8

0

/Play/271848/کیمیای-وصال-71

جلسه 72 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«شرک خفی خودش مراتبی دارد و چهار مرحله است. سالک از اطاعت شیطان و ... رهیده ولی بالاخره در نظام وجود مسببی غیر خدا در عالم می بیند و به علل و اسباب غیر الهی توجه دارد»

37':44''

8

0

/Play/271846/کیمیای-وصال-72

جلسه 73 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«شرک دارای مراتبی است و هر مرتبه مضراتی در عبودیت برای سالک ایجاد می کند»

35':14''

8

0

/Play/271842/کیمیای-وصال-73

جلسه 74 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«نفس انسان چیست و انسان کدام نفس را می پرستد؟ شرک خفی همان دیدن نفس و محجوب بودن از حق است. سالک باید در مسیر فنای در حق قدم بردارد»

45':46''

8

0

/Play/271840/کیمیای-وصال-74

جلسه 75 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«شرک دارای مراتب مختلفی است و راه نجات از شرک خفی، رسیدن به مقام شهود ربوبیت الهی در همه احوال و همه موجودات است. سالک باید مسبب الاسباب و موثر در وجود را فقط خدای متعال ببیند»

50':00''

11

0

/Play/271838/کیمیای-وصال-75

جلسه 76 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«تا انسان چشم کثرت بین داشته باشد، از شرک خفی نجات پیدا نمی کند. باید دست ربوبیت حق متعال را مشاهده کرد. شرک در محبت هم برای سالک بازدارنده است»

32':04''

8

0

/Play/271777/کیمیای-وصال-76

جلسه 77 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«توضیح شرک در ذات و شرک در محبت. شرک در ذات مربوط به عقیده انسان می شود.»

30':53''

11

0

/Play/271776/کیمیای-وصال-77

جلسه 78 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«شرک در ذات دو معنا دارد. یکی از آن معانی همان شرک خفی است که اکثر مردم گرفتار آن هستند»

35':23''

12

0

/Play/271775/کیمیای-وصال-78

جلسه 79 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«شرح توحید صفاتی با بیان روایات و جملاتی از حضرت امیرالمومنین امام علی علیه السلام»

44':28''

11

0

/Play/271774/کیمیای-وصال-79

جلسه 80 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«بزرگترین و مهمیترین مهلکات، خطورات نفسانی و وساوس شیطانی است. اگر ساک از این مرحله عبور نکند، برایش بسیار خطرناک است و به ورطه هلاکت می رسد.»

35':04''

7

0

/Play/271773/کیمیای-وصال-80

جلسه 82 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«برای سالک دو نوع خواطر عارض می شود یا ملکی یا شیطانی و نفسانی. برای حدیث نفس که از خطورات نفسانی هست، علمای اخلاق و عرفا چندین راه کار ارائه کرده اند که بیان می شود»

38':42''

7

0

/Play/271772/کیمیای-وصال-82

جلسه 83 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«خواطر نفسانی چند دسته هستند و یکی از آنها حدیث نفس است که شاید بهه سالک ضربه نزند ولی اگر نباشد بهتر است»

39':46''

11

0

/Play/271771/کیمیای-وصال-83

جلسه 84 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«سالک بعضی مواقع تصمیم به گناه می گیرد ولی عملی نمی شود. این دو حالت دارد یا جانب خدا را در نظر گرفته و منصرف شده یا وسایل گناه مهیا نشده. هر کدام از این نیتها و خطورات، اثراتی دارد که بیان می شود»

40':02''

8

0

/Play/271770/کیمیای-وصال-84

جلسه 85 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«یکی از مهلکاتی که سالک را در مقام سلوک تهدید می کند، خواطر شیطانی است و باید به هر زحمتی شده از شر این خواطر راحت شد و الا قلب سالک از غفلت نجات پیدا نمی کند»

35':09''

9

0

/Play/271769/کیمیای-وصال-85

جلسه 86 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«بسیاری از خطوراتی که در قلب سالک وارد می شود و مانع حضور دل و جمع شدن حواس است، از جانب شیطان است. شیطان بر دل سالک خواطری را القاء می کند تا دل سالک در حال غفلت باشد»

31':28''

12

0

/Play/271768/کیمیای-وصال-86

جلسه 87 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«سالک تا خواطر را از قلب خود دور نکند، نمی تواند سلوکش را ادامه دهد. راه هایی برای نفی خواطر ذکر کرده اند که بیان می شود»

35':51''

12

0

/Play/271767/کیمیای-وصال-87

جلسه 88 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«برای رسیدن به مقام نفی خواطر که برای سالک مقام حیاتی و واجب است باید سالک حالت طلب داشته باشد و برای طلب سالک باید عزلت داشته باشد ولی عزلت با رهبانیت اشتباه نشود»

31':54''

13

0

/Play/271766/کیمیای-وصال-88

جلسه 89 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«با شروع سلوک سالک، اسماء جمالیه الهی سالک را جذب می کند و اسماء جلالیه او را رد می کند تا برای مقامات بالاتر مهیاتر بشود»

33':45''

11

0

/Play/271765/کیمیای-وصال-89

جلسه 90 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«حالات سالک صادق در ابتدا زمینه را برای تجلیات اسماء جمالی و جلالی مهیا می سازد. تشخیص معیار صدق هم بسیار مهم است که بیان می شود»

26':23''

9

0

/Play/271764/کیمیای-وصال-90

جلسه 91 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«هر کدام از اسماء جمال و جلال الهی بر دل سالک اثراتی دارد که مناسب منازل و مقاماتی است که سالک در آن حضور دارد. اثرات اسم التواب در ابتدای سلوک بر سالک بسیار وسیع و راه گشاست»

38':53''

10

0

/Play/271763/کیمیای-وصال-91

جلسه 92 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«اثرات تجلی اسم التواب بر سالک. وقتی سالک به برزخ رفت می فهمد که اول خدای متعال بر بنده توبه و رجوع کرده و توفیق داده تا بنده بتواند توبه کند و این حقیقت برای سالک بسیار کوبنده خواهد بود»

37':29''

11

0

/Play/271762/کیمیای-وصال-92

جلسه 93 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«سالک پیوسته با گذشته تاریک خود پیوند دارد و خیال می کند که از گذشته خود رها و جدا شده است مگر اینکه اسم العَفُو الهی بر سالک تجلی کند و گذشته تاریک و سیاهش را تبدیل به نور بکند»

33':42''

4

0

/Play/271761/کیمیای-وصال-93

جلسه 94 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«تجلیات اسماء جمالیه الهیه. اثرات تجلی اسم العَفُوّ و اسم غفار و غفور بر سالک»

25':12''

9

0

/Play/271760/کیمیای-وصال-94

جلسه 95 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«ادامه مباحث تجلیات جمالیه و اسماءالله بر سالک. اثرات اسم غفار و غفور بر سالک»

20':31''

11

0

/Play/271759/کیمیای-وصال-95

جلسه 96 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«وقتی اسم غفار و غفور بر سالک تجلی کرد، تمام مایه های عصیان و معصیت را از وجود سالک محو می کند و زمینه را برای تجلیات دیگر اسمائی مهیا می کند»

17':47''

11

0

/Play/271758/کیمیای-وصال-96

جلسه 97 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«از همان ابتدای سلوک، به هر اندازه صدق در عبودیت و سلوک بیشتر باشد، رفع حجابها از چشم دل سالک هم بیشتر خواهد بود و سالک به مشاعر بالاتری نائل می شود. چیزهایی می بیند که مردم دیگر نمی بینند. صداهایی می شنود که دیگران نمی شنوند»

33':21''

8

0

/Play/271757/کیمیای-وصال-97

جلسه 98 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«اثرات تجلی نور الهی بر مشاعر سالک. وقتی نور بر دل سالک تجلی کرد، حرکت سالک در عبودیت، بر اساس همان نور الهی خواهد بود»

26':02''

11

0

/Play/271756/کیمیای-وصال-98

جلسه 99 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«سالکی که در مسیر عبودیت صادقانه پیش برود تجلیات اسمائی بر او ظاهر می شود و باطنش در همین دنیا به شکوفایی می رسد که برای خیلی ها در برزخ شکوفا می شود. تجلی انوار الهی بر قلب مومن، راه را برای سالک روشن می کند»

22':51''

8

0

/Play/271755/کیمیای-وصال-99

جلسه 100 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«نمونه هایی از تجلیات اسمائی بر انبیائی همچون حضرت نوح و لوط و عیسی و موسی و نیز اشاراتی از تجلیات اسمائی که بر رسول اکرم(ص) شده بود. اثرات دم اولیاء برای سالکین راه حق بسیار حیاتی و مهم است»

43':28''

11

0

/Play/271754/کیمیای-وصال-100

جلسه 101 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«چگونگی تجلی انوار در قلب سالک و تفاوت تجلیات ربوبی بر سالکین به لحاظ تناسب حالیه افراد است»

28':58''

12

0

/Play/271752/کیمیای-وصال-101

جلسه 102 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«ادامه مباحث کشف ابصاری ولی سالک باید به این موضوع واقف باشد که مکاشفه و دیدن صور برزخی دلیل سعادت و کمال او نیست بلکه باید در مسیر عبودیت بر اساس موازین وحیانی حرکت کند تا به کمال نهایی برسد»

28':29''

8

0

/Play/271751/کیمیای-وصال-102

جلسه 103 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«ادامه مباحث کشف صوری، و در اواسط کشف ابصاری، سالک دارای چشم برزخی می شود و برزخ نزولی و صعودی را مشاهده می کند و غالب این حالت غیر اختیاری است»

34':51''

7

0

/Play/271750/کیمیای-وصال-103

جلسه 104 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«ماهیت و مراحل مختلف کشف ابصاری »

27':07''

8

0

/Play/271749/کیمیای-وصال-104

جلسه 105 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«جایگاه انسان در نظام وجود و رابطه اسماءالهی با سلوک انسان و تجلیاتی از اسماءالله که متناسب با حالات انسان بر دل سالک روی می دهد»

28':29''

16

0

/Play/271747/کیمیای-وصال-105

جلسه 106 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«مراحل کشف ابصاری و نکته مهم اینکه برای بعضی از سالکان به هیچ عنوان کشف ابصاری روی نمی دهد بنا بر مصالحی که خدا می داند»

27':11''

12

0

/Play/271746/کیمیای-وصال-106

جلسه 107 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«مراحل کشف ابصاری. در مکاشفاتی که به سالکین روی می دهد، خطراتی هم وجود دارد و سالک نباید بدون استاد و بدون میزان و ملاک، به کشف خود اعتنا کند. چون شیطان و نفس، در این راه، راهزنی می کنند»

22':09''

27

0

/Play/271530/کیمیای-وصال-107

جلسه 108 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«انواع و مراتب کشف ابصاری و گمراهی ها و ضلالتها در کشف ابصاری که وهم و خیال و شیطان کشف انسان را آلوده کرده و از مسیر حق منحرف می کنند. سالکینی که در مراحل ابتدایی هستند باید خیلی مراقبت کنند»

17':33''

26

0

/Play/271527/کیمیای-وصال-108

جلسه 109 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«در مکاشفات ابصاری، خطراتی وجود دارد که اضلال و گمراهی می تواند به دنبال داشته باشد. مثل دخالت وهم و خیال و دخالت شیطان در مکاشفه و ذکر بعضی از نمونه ها مثلا در مسئله احضار ارواح»

20':00''

22

0

/Play/271500/کیمیای-وصال-109

جلسه 110 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«کشف ابصاری تفاوتهای با سایر کشف ها دارد ولی نسبت به بقیه از سعه بیشتری برخوردار است. در کشف ابصاری موانعی وجود دارد مثل خیال و وهم»

24':28''

26

0

/Play/271498/کیمیای-وصال-110

جلسه 111 ز سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«تفاوت کشف ابصاری با سایر کشفها. در بین اصحاب امیرالمومنین امام علی علیه السلام کم نبودند افرادی که دارای این نوع مکاشفات بودند مثل میثم تمار که خبر مرگ معاویه ملعون را با دیدن ریح عاصف بیان کرد»

38':55''

24

0

/Play/271495/کیمیای-وصال-111

جلسه 112 از سلسله برنامه های کیمیای وصال، درس اخلاق حضرت "آیت الله محمد شجاعی"پیرامون«یکی دیگر از کشف ها، کشف سماعی است. در کشف سماعی، سالک صداهایی از عالم برزخ و ملکوت می شنود که دیگران نمی شنوند. این کشف هم مثل سایر کشف ها مراتب بسیاری دارد. در ابتدا سالک باشنیدن این صداها متحیر می شود چون فوق مکان و بدون جهت است»

28':09''

27

0

/Play/271493/کیمیای-وصال-112

هنرمندان