زنگ موبایل

لطفا منتظر باشید ...

پنهان کردن پلیر

آلبــــوم

تک فایــــل

ویدئوهــــا

تعداد نتایج : 1744

رینگتون باانرژی و بیکلام «زندگی»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':22''

26

0

/Play/258369/زندگی

رینگتون باانرژی و بیکلام «وصل»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':25''

22

0

/Play/258368/وصل

رینگتون نرم و بیکلام «ترنم»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':23''

33

0

/Play/258367/ترنم

رینگتون باانرژی و بیکلام «تپش»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':15''

22

0

/Play/258366/تپش

رینگتون احساسی و باکلام «سکوت»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':36''

23

0

/Play/258365/سکوت

رینگتون نرم و بیکلام «ساحل آرام»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':40''

15

0

/Play/258364/ساحل-آرام

رینگتون پرانرژی و بیکلام «افق روشن»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':26''

15

0

/Play/258363/افق-روشن

رینگتون پرانرژی و بیکلام «افق»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':17''

20

0

/Play/258362/افق

رینگتون احساسی و نرم باکلام «نمیشه»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':25''

12

0

/Play/258361/نمیشه

رینگتون نرم و بیکلام «نجوا»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':22''

13

0

/Play/258359/نجوا

رینگتون گوشنواز و باکلام «مثل اوون»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':18''

14

0

/Play/258357/مثل-اوون

رینگتون احساسی و باکلام «خیره»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':34''

13

0

/Play/258356/خیره

رینگتون نرم و باکلام «جنون»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':17''

16

0

/Play/258355/جنون

رینگتون پرانرژی و باکلام «حس»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':19''

16

0

/Play/258354/حس

رینگتون احساسی و باکلام «هوای من»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':20''

12

0

/Play/258353/هوای-من

رینگتون نرم و بیکلام «قاب عکس»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':28''

8

0

/Play/258352/قاب-عکس

رینگتون نرم و باکلام «دوباره»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':42''

12

0

/Play/258351/دوباره

رینگتون باانرژی و باکلام «دلشوره»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':27''

11

0

/Play/258350/دلشوره

رینگتون باانرژی و باکلام «دلخوشم»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':15''

13

0

/Play/258348/دلخوشم

رینگتون احساسی و باکلام «بگو بگو»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':24''

9

0

/Play/258347/بگو-بگو

رینگتون پرانرژی و بیکلام «به شوق تو»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':21''

9

0

/Play/258346/به-شوق-تو

رینگتون احساسی باکلام «عادت ندارم»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':36''

12

0

/Play/258345/عادت-ندارم

رینگتون پرانرژی و احساسی باکلام «تنهاترینم»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':33''

11

0

/Play/258344/تنهاترینم

رینگتون نرم و بیکلام «شمارش»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':14''

9

0

/Play/258343/شمارش

رینگتون با انرژی و بیکلام «شوق دیدار»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':23''

7

0

/Play/258342/شوق-دیدار

رینگتون احساسی و باکلام «شب تنهایی»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':18''

12

0

/Play/258341/شب-تنهایی

رینگتون باانرژی و بیکلام «امید»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':17''

12

0

/Play/258340/امید

رینگتون باانرژی و بیکلام «نفس»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':29''

11

0

/Play/258339/نفس

رینگتون احساسی و باکلام «مثل زمستون»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':34''

5

0

/Play/258338/مثل-زمستون

رینگتون احساسی و باکلام «منو تنها نذار»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':38''

12

0

/Play/258337/منو-تنها-نذار

رینگتون ملایم و باکلام «مجنون پریشون»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':20''

10

0

/Play/258336/مجنون-پریشون

رینگتون با انرژی بیکلام «لحظه ها»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':15''

12

0

/Play/258335/لحظه-ها

رینگتون با انرژی و احساسی باکلام «خواب دیدم»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':33''

9

0

/Play/258334/خواب-دیدم

رینگتون نرم و احساسی باکلام «حس جدید»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':18''

12

0

/Play/258333/حس-جدید

رینگتون نرم و بیکلام «غربت»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':18''

12

0

/Play/258332/غربت

رینگتون پرانرژی و باکلام «غریبی»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':23''

14

0

/Play/258331/غریبی

رینگتون احساسی و باکلام «قلبم مریضه»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':30''

12

0

/Play/258330/قلبم-مریضه

رینگتون احساسی و باکلام «گاهی»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':27''

6

0

/Play/258329/گاهی

رینگتون احساسی و باکلام «اسمش عشقه»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':34''

9

0

/Play/258328/اسمش-عشقه

رینگتون پرانرژی و بیکلام «دهل»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':15''

12

0

/Play/258327/دهل

رینگتون پرانرژی و احساسی باکلام «چشمات»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':31''

12

0

/Play/258326/چشمات

رینگتون نرم و احساسی باکلام «اشکم جاریه»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':31''

9

0

/Play/258325/اشکم-جاریه

رینگتون پرانرژی و احساسی باکلام «عاشق ترین»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':23''

9

0

/Play/258324/عاشق-ترین

رینگتون لطیف و احساسی بیکلام «آرامش»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':30''

9

0

/Play/258323/آرامش

زنگ موبایل (باکلام) حماسی و محزون «عشق فقط یه سرزمین» با صدای «حسن کاتب»؛ اختصاصی بانک صوتی تبیان به مناسبت ایام اربعین حسینی(ع)

00':23''

6056

2

0

/Play/252907/عشق-فقط-یه-سرزمین

زنگ موبایل (باکلام) حماسی و محزون «یاد سفر» با صدای «حسن کاتب»؛ اختصاصی بانک صوتی تبیان به مناسبت ایام اربعین حسینی(ع)

00':23''

2949

1

0

/Play/252906/یاد-سفر

زنگ موبایل (باکلام) حماسی و محزون «شور زائران» با صدای «حسن کاتب»؛ اختصاصی بانک صوتی تبیان به مناسبت ایام اربعین حسینی(ع)

00':23''

3879

0

/Play/252905/شور-زائران

زنگ موبایل (باکلام) حماسی و محزون «سربند» با صدای «حسن کاتب»؛ اختصاصی بانک صوتی تبیان به مناسبت ایام اربعین حسینی(ع)

00':23''

2775

0

/Play/252904/سربند

زنگ موبایل (باکلام) حماسی و گوشنواز «صلوات» با صدای «حسن کاتب»؛ اختصاصی بانک صوتی تبیان به مناسبت ایام اربعین حسینی(ع)

00':33''

6318

2

0

/Play/252903/صلوات

زنگ موبایل (باکلام) محزون و حماسی «میباره» با صدای «حسن کاتب»؛ اختصاصی بانک صوتی تبیان به مناسبت ایام اربعین حسینی(ع)

00':23''

272

1

0

/Play/252902/میباره

هنرمندان