قرآن کریم

لطفا منتظر باشید ...

پنهان کردن پلیر

آلبــــوم

تک فایــــل

ویدئوهــــا

تعداد نتایج : 13276

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ ترجمه «سوره فاتحه»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

00':58''

1079

-1

0

/Play/226592/ترجمه-سوره-فاتحه

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ بخش اول ترجمه «سوره بقره»؛ از آیه «1» تا آیه «69»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

30':15''

1331

5

0

/Play/226591/بخش-اول-ترجمه-سوره-بقره

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ بخش دوم ترجمه «سوره بقره»؛ از آیه «70» تا آیه «177»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

31':20''

770

1

0

/Play/226589/بخش-دوم-ترجمه-سوره-بقره

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ بخش سوم ترجمه «سوره بقره»؛ از آیه «125» تا آیه «177»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

30':01''

1143

1

0

/Play/226576/بخش-سوم-ترجمه-سوره-بقره

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ بخش چهارم ترجمه «سوره بقره»؛ از آیه «178» تا آیه «221»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

29':28''

863

0

/Play/226572/بخش-چهارم-ترجمه-سوره-بقره

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ بخش پنجم ترجمه «سوره بقره»؛ از آیه «222» تا انتهای سوره؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

47':40''

1105

1

0

/Play/226568/بخش-پنجم-ترجمه-سوره-بقره

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ بخش اول ترجمه «سوره آل عمران»؛ از آیه «1» تا آیه «74»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

31':35''

1377

-1

0

/Play/226539/بخش-اول-ترجمه-سوره-آل-عمران

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ بخش دوم ترجمه «سوره آل عمران»؛ از آیه «75» تا آیه «140»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

31':19''

1129

3

0

/Play/226536/بخش-دوم-ترجمه-سوره-آل-عمران

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ بخش سوم ترجمه «سوره آل عمران»؛ از آیه «141» تا انتهای سوره؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

32':36''

1008

1

0

/Play/226529/بخش-سوم-ترجمه-سوره-آل-عمران

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ بخش اول ترجمه «سوره نساء»؛ از آیه «1» تا آیه «49»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

33':49''

702

0

/Play/226528/بخش-اول-ترجمه-سوره-نساء

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ بخش دوم ترجمه «سوره نساء»؛ از آیه «50» تا آیه «111»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

34':01''

1246

1

0

/Play/226527/بخش-دوم-ترجمه-سوره-نساء

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ بخش سوم ترجمه «سوره نساء»؛ از آیه «112» تا انتهای سوره؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

33':07''

595

0

/Play/226525/بخش-سوم-ترجمه-سوره-نساء

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ بخش اول ترجمه «سوره مائده»؛ از آیه «1» تا آیه «55»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

37':08''

1318

1

0

/Play/226524/بخش-اول-ترجمه-سوره-مائده

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ بخش دوم ترجمه «سوره مائده»؛ از آیه «56» تا انتهای سوره؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

39':12''

991

0

/Play/226523/بخش-دوم-ترجمه-سوره-مائده

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ بخش اول ترجمه «سوره انعام»؛ از آیه «1» تا آیه «70»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

35':28''

1061

4

0

/Play/226518/بخش-اول-ترجمه-سوره-انعام

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ بخش دوم ترجمه «سوره انعام»؛ از آیه «71» تا آیه «115»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

25':37''

1199

2

0

/Play/226517/بخش-دوم-ترجمه-سوره-انعام

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ بخش سوم ترجمه «سوره انعام»؛ از آیه «116» تا انتهای سوره؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

31':30''

1228

0

/Play/226516/بخش-سوم-ترجمه-سوره-انعام

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ بخش اول ترجمه «سوره اعراف»؛ از آیه «1» تا آیه «79»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

34':43''

1358

3

0

/Play/226513/بخش-اول-ترجمه-سوره-اعراف

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ بخش دوم ترجمه «سوره اعراف»؛ از آیه «80» تا آیه «148»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

28':43''

866

0

/Play/226511/بخش-دوم-ترجمه-سوره-اعراف

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ بخش سوم ترجمه «سوره اعراف»؛ از آیه «149» تا انتهای سوره؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

29':21''

570

0

/Play/226509/بخش-سوم-ترجمه-سوره-اعراف

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ ترجمه «سوره انفال»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

33':03''

1241

0

/Play/226045/ترجمه-سوره-انفال

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ بخش اول ترجمه «سوره توبه»؛ از آیه «1» تا آیه «43»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

24':38''

1099

0

/Play/226022/بخش-اول-ترجمه-سوره-توبه

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ بخش دوم ترجمه «سوره توبه»؛ از آیه «44» تا آیه «91»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

25':47''

1061

0

/Play/226019/بخش-دوم-ترجمه-سوره-توبه

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ بخش سوم ترجمه «سوره توبه»؛ از آیه «91» تا انتهای سوره؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

23':37''

1087

0

/Play/226016/بخش-سوم-ترجمه-سوره-توبه

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ ترجمه «سوره یونس»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

49':37''

1146

2

0

/Play/225974/ترجمه-سوره-یونس

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ بخش اول ترجمه «سوره هود»؛ از آیه «1» تا آیه «54»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

24':54''

1188

2

0

/Play/225971/بخش-اول-ترجمه-سوره-هود

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ بخش دوم ترجمه «سوره هود»؛ از آیه «55» تا انتهای سوره؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

27':47''

1134

1

0

/Play/225970/بخش-دوم-ترجمه-سوره-هود

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ بخش اول ترجمه «سوره یوسف»؛ از آیه «1» تا آیه «62»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

28':47''

1279

1

0

/Play/225967/بخش-اول-ترجمه-سوره-یوسف

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ بخش دوم ترجمه «سوره یوسف»؛ از آیه «63» تا انتهای سوره؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

23':57''

1179

0

/Play/225963/بخش-دوم-ترجمه-سوره-یوسف

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ ترجمه «سوره رعد»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

23':16''

1232

0

/Play/225958/ترجمه-سوره-رعد

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ ترجمه «سوره ابراهیم»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

21':48''

1023

0

/Play/225954/ترجمه-سوره-ابراهیم

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ ترجمه «سوره حجر»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

19':13''

782

0

/Play/225952/ترجمه-سوره-حجر

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ ترجمه «سوره نحل»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

46':11''

997

0

/Play/225948/ترجمه-سوره-نحل

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ ترجمه «سوره اسراء»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

40':02''

1052

0

/Play/225946/ترجمه-سوره-اسراء

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ ترجمه «سوره کهف»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

40':49''

1404

0

/Play/225941/ترجمه-سوره-کهف

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ ترجمه «سوره مریم»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

24':58''

2607

0

/Play/225922/ترجمه-سوره-مریم

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ ترجمه «سوره طه»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

34':30''

978

3

0

/Play/225921/ترجمه-سوره-طه

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ ترجمه «سوره انبیا»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

33':12''

903

2

0

/Play/225912/ترجمه-سوره-انبیا

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ ترجمه «سوره حج»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

31':55''

875

0

/Play/225910/ترجمه-سوره-حج

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ ترجمه «سوره مومنون»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

26':49''

964

2

0

/Play/225823/ترجمه-سوره-مومنون

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ ترجمه «سوره نور»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

31':36''

885

0

/Play/225813/ترجمه-سوره-نور

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ ترجمه «سوره فرقان»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

23':36''

1187

0

/Play/225810/ترجمه-سوره-فرقان

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ ترجمه «سوره شعرا»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

35':30''

949

2

0

/Play/225809/ترجمه-سوره-شعرا

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ ترجمه «سوره نمل»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

28':42''

1010

1

0

/Play/225807/ترجمه-سوره-نمل

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ ترجمه «سوره قصص»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

34':12''

910

1

0

/Play/225806/ترجمه-سوره-قصص

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ ترجمه «سوره عنکبوت»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

23':29''

1022

2

0

/Play/225786/ترجمه-سوره-عنکبوت

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ ترجمه «سوره روم»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

18':37''

3779

1

0

/Play/225783/ترجمه-سوره-روم

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ ترجمه «سوره لقمان»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

12':24''

880

1

0

/Play/225782/ترجمه-سوره-لقمان

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ ترجمه «سوره سجده»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

09':26''

782

0

/Play/225780/ترجمه-سوره-سجده

کتاب گویا ترجمه منظوم قرآن کریم؛ ترجمه «سوره احزاب»؛ با صدای «امید مجد»؛ شاعر: «امید مجد»

32':45''

944

2

0

/Play/225778/ترجمه-سوره-احزاب

هنرمندان